АГӘААНАГАРА
С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы еиҭарҿыцхеит аимак-аиҿак
С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы еиҭарҿыцхеит аимак-аиҿак

С. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы еиҭарҿыцхеит аимак-аиҿак. Атәыла ахадара рҟынтә арҿиаратә гәыԥ аҽыԥныҳәа роуит, атеатр аԥара арҳаӡом ҳәа.

Даур Арухаа: «Аԥсуа драматә театр коммерциатә ҭыԥӡам, Аԥсуа драматә театр-адоуҳа еиқәзырхо хыброуп».

Роман Сабуа: «3-труппак хыбрак рыҩнаҵара-аиҿыхарақәа реизырҳара ауп изызку».

06 VІ 2018
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё