ОМАР ЏЬЫНЏЬАЛ: «Аоппозициа агәуҧ иаҵанакәа адепутатцәа рахьтә иҟоуп азанааҭдырыҩцәа,иҟәышу,аилкаа бзиа змоу ауаа»

Жәлар Реизара шықәсыктәи аусура далацәажәоит адепутат Омар Џьынџьал.

Аиҿцəажəара мҩаҧигон ажурналист Оҭар Лакрба.

Аҟәа, 20 ІІІ 18
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё