АИНТЕРВИУ
Марттәи ажәылара
Марттәи ажәылара

Клара Ҵәыџьба лԥацәа рыхҩык еибашьуан Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьраҿы. Ҩыџьа лԥацәа Генадии Гарри Торчуаа рыԥсадгьыл рхы ақәырҵеит.

15 ІІІ 2019 ш.

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё