АҬОУРЫХ
ЛАВРИК АГРБА дҭахеит Марттәи ажәылараҿы
Сынтәа Аиааира 25 ш ахыҵит,аха иҟоуп иахьа уажәраанӡагьы зыӡбахә ҳәам афырхацәа, ицәыргам аҭоурыхқәа. Лаврик Агрба Марттәи ажәылара далахәын,иҩыза гәакьа Гәырам Габниа данырхә днимыжьит.Анаҩс, аӷацәа амацәаз иҭаркын уаҳагьы Аҟәа изалымҵӡеит. Лаврик ақырҭқәа дыргәаҟны дыршьуеит..

Иан лашьа дыбжьаӡхьан аибашьра ду аҿы, уи заку лдыруан азы,зегь раасҭа дзыцәшәоз лыҷкәын иԥсыбаҩ лмоур ҳәа акәын..Иԥсыбаҩ рыман ашҭа ианааҭала, лҽынкылан,аха диеигәырӷьан(зеиԥшра гәырӷьараз аха..)ʼʼуаама,нан, аҩныҟа лҳәеит..ʼʼ

Шәазыӡырҩы Лаврик Агрба иҭоурых.

Аҟәа, 16 ІІІ 18
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё