АРЕПОРТАЖ
Анхарҭақәа рызҵаара ӡбаӡам
Анхарҭақәа рызҵаара ӡбаӡам

Анхарҭа ҭыҧла еиқәыршәам аҭаацәарақәа иахьа уажәраанӡагьы рызҵаара ӡбаӡам. Урҭ ирхаҵгыло, рыбжьы заҳауа аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҿы уаҩ дыҟам. Инарҭбааны ҳанҵамҭаҿы.

24 І 2019 ш.

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё