АРЕПОРТАЖ
Кац иҳабла аҧсҭазаара ҿыцәаауеит
Кац иҳабла аԥсҭазаара ҿыцәаауеит

Ақыҭа Пақәашь, Кац иҳабла анхацәа ирымоу ауадаҩрақәа ираԥхьагылоуп ашкол аҭагылазаашьа. Ашкол азааигәара аҳабла аҿар ааизан адәҳәыԥш дрыцқьеит ашьапылампыл ахәмарразы,аха рымчқәа азхом,ацхыраара иаҳәоит. Шәахәаԥш анҵамҭа

28 ѴІІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё