АРЕПОРТАЖ
Ҳџьынџьуааи аоппозициеи еиҧылеит
Ҳџьынџьуааи аоппозициеи еиҧылеит

Аполитикатә партиа "Амцахараҿы" имҩаҧысит аоппозициахь иҟоу аполитикатә еиҿкаарақәа Реидгыла анапхгаҩы Аслан Бжьаниеи, еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы зыҧсадгьылахь ихынҳәыз хџьынџьуааи реиҧылара. Ирылацәажәеит Аҧсны ауаажәларра-политикатә, аекономикатә, асоциалтә ҭагылазаашьа азҵаарақәа. Иаарҧшын иаку агәаанагара,- аҧсуа ҳәынҭқарра иахьатәи аамҭазы аҿиара изанымлаӡеит. Ишәыдаагалоит аиҧылара иалахәыз ргәаанагарақәа:
1. Алхас Кәыҵниа, аполитикатә партиа "Амцахара" ахантәаҩы.
2. Аслан Бжьаниа, Аҧсны Жәлар Реизара адепутат.
3. Октаи Ҷкотуа
4. Низам Хапаҭ, ауаажәларратә палата алахәыла.
5. Аҭаман Акәыџба

Аҟәа, 3 ІХ2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё