АРЕПОРТАЖ
Ӡыда ҧсҭазаара зыҟалом
Ӡыда ҧсҭазаара зыҟалом

Ҷлоу ақыҭа ӡыда иаанхеит. Ҩышықәса ицоз аусурақәа аангылоуп.Аӡымҩангагатә трубақәа ԥжәеит,иҵырхыр акәхеит.Ақыҭауааԥсыра иара уажәгьы ирыздырам раԥхьаҟа аӡы роуа,ирмоуа. Ари азҵаара акыр иаргәамҵуеит.

Ҷлоу, 1 ІХ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё