АРЕПОРТАЖ
Ӡыда аҧсҭазаара
Ӡыда аҧсҭазаара

Гәдоуҭа араион ақыҭақәа ӡыла реиқәыршәаразы аусурақәа ирылагеит шықәсык уажәаҧхьа. Ианалагоз ирзоужьыз аҧарақәа мҩабжара ишнеиуаз инҵәеит.

Ажәлар еиҭах ӡыда инхеит. 2019-тәи ашықәс азы инагӡахоит ҳәа иақәдыргәыӷит. Алхрақәа анааигәахалак акы иалагозар акәхап.

Аслан Ақаҩба Ҟәланырхәа ақыҭа анхаҩы: "Аӡқәа ҟаҵоуп, амҩақәа ҟаҵоуп, зегь ыҟоуп ҳәа ателехәаҧшрала ауаа идзырҳәо иааины ирбааит аӡы ҳамоу иҳамамаму".

Ҟәланырхәа 13 ХІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё