ОБЩЕСТВО
Дырмит Гәлиа иира амш


Аԥсуа литература ашьаҭаркҩы, аԥсуа алфавит аиқәыршәаҩ, агазеҭ "Аԥсны" раԥхьатәи аредақтор, ашәҟәыҩҩы аԥсуа бызшәа аҿиараҿы даараӡа зџьабаа дуу Дырмит Гәлиа диит 1874 шықәса жәабран 21 аҽны, Гәылрыԥшь араион Уарча ақыҭан. Дырмит Гәлиа иира амш аҽны аҳҭнықалақь аҿы игылоу ибаҟа аҿаԥхьа ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭарҵеит ашәҟәыҩҩцәа ,аполитикцәа, ашколхәыҷқәа, ауаажәларратә усзуҩцәа.
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё