АРЕПОРТАЖ
Дырмит Гәлиа 145 шықәса ихыҵит
Дырмит Гәлиа 145 шықәса ихыҵит

Дырмит Гәлиа 145 шықәса ихыҵра иазкны. Валентин КОӶОНИА, афилологиатә наукақәа рдоктор, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аҵарауаҩ-амаӡаныҟәгаҩ.

20 ІІ 2019

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё