АИНТЕРВИУ
ДАУР КОӶОНИА: «Ауаҩы "исылымшеит" иҳәар, аӡәгьы гәыбӷан ииҭаӡом, аиашаҳәара аԥсуаа ирыдыркылоит, патугьы ақәырҵоит»
Даур Коӷониа - аполитикатә партиа "Амцахара" ахаҭарнак: «Ауаҩы "исылымшеит" иҳәар, аӡәгьы гәыбӷан ииҭаӡом, аиашаҳәара аԥсуаа ирыдыркылоит, патугьы ақәырҵоит».

Аҟәа, 06 IV 2018
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё