АРЕПОРТАЖ
Бзыҧтәи ашыцра еиқәырхоуп
Бзыҧтәи ашыцра еиқәырхоуп

Бзыԥтәи аҩхаа иаҵанакуа ашыцқәа еиқәырхоуп. Уи зыбзоуроу Гәырам Дбар иоуп, ажәала акәымкәа, усла иааирԥшит иԥсадгьыл ахь имоу абзиабара. Иҩызцәа ааидыргылан еиқәирхеит Бзыԥтәи ашыц. Ашацкыраз игылан аҭахара иаҿыз ашыц рхәышәтәуан. Зныктәи ахәшәтәра иаҭахын 8 тоннак аӡи ахәшәи, убас мчыбжьыкахь ҩынтә-хынтә. Даара аџьабаа рбазаргьы Бзыԥтәи аҩхаа зырԥшӡо ашыц еиқәдырхеит. Гәырам Дбар иажәақәа рыла, аҳәынҭкқарра аҟынтәи ацхыраара дазыԥшӡамызт, иара илшоз зегьы ҟаиҵеит зқьы шықәса зхыҵуа ашыцқәа реиқәырхараҿы. Иахьа Риҵа иаҭаауа асасцәа зегьы гәахәарыла имҩахыҵуеит аҩхаа аҩнуҵҟа ашыцҵлақәа ирыгәҭылаку акрыфарҭа «Ахьажь» ахь. Ҳара ҳҭыхратә гәыԥ амедиа-клуб «Аҧсны.иахьа» уи аҭыԥ ԥшӡа иаҭааит, ҳаблалагь иаҳбеит еиқәырхоу ашыцра. Гәырам Дбар исасдкылара ахьӡ хара инаҩхьан, уи ҳаргьы агәра ҳгеит.

11 ІХ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё