АИҾЦӘАЖӘАРА
«Аҧсуа журналистика иаҳхыхьуп-иаҳгәыхьуп» — Катерина Бебиеи, Виачеслав Сақаниеи Оҭар Лакрбеи реиҿцәажәара
«Аҧсуа журналистика иаҳхыхьуп-иаҳгәыхьуп»

Сынтәа быжьҩык аҧсуа журналистцәа, акыр шықәса аҧсуа журналистика иазааҧсахьоу риубилеи азгәарҭоит. Урҭ дыруаӡәкуп ҳҩыза, Медиа клуб «Аҧсны.иахьа» аусзуҩы Оҭар Лакрба.

Ари ахҭыс инамаданы ҳастудиахь ааҧхьара рыман аҧсуа телехәаҧшраҿы адырраҭарақәа рацәаны еиҿызкаахьоу Екатерина Бебиаҧҳаи Виачеслав Сақаниеи.

Аҟәа, 17 IV 2018
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё