АРЕПОРТАЖ
Аслан Бжьаниа Ҷлоу ақыҭа анхацәа дырҧылеит
Аслан Бжьаниа Ҷлоу ақыҭа анхацәа дырҧылеит

«Аҧсны аҧеиҧш змам ҳәынҭқарраны иаанымхарц азы иҟоу агхақәа риашатәуп иахьа», - абас рҳәон Ҷлоу имҩаҧысыз аизараҿы.

7 ѴІІІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё