АРЕПОРТАЖ
Апты иқәнахит ақыҭауаа раарыхра
Апты иқәнахит ақыҭауаа раарыхра

«Аҳәынҭқарра ҳмыцхраар ақыҭа аҟнытә аџьармыкахьы акгьы ҳазнагаӡом,ҳхәыҷқәагьы ҳзымааӡо ҳҟалоит». Абас зҳәо Аҭара ақыҭа анхацәа сынтәа рҽаҩра ԥхасҭахеит ахәышәтәыгақәа ахьырзымхо иахҟьаны. Ақыта ахада Витали Кәыҵниа, анхаҩы Маврик Кәыҵниеи ргәаанагара шәахәаԥшц ишәыдаагалоит.

19 ѴІІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё