АГӘААНАГАРА
АНЕЗА ҬАРԤҲА: «Ҭодуа дцеит, аха иҵыхәтәа нымҵәеит»
АНЕЗА ҬАРԤҲА: «Ҭодуа дцеит, аха иҵыхәтәа нымҵәеит»

Тҟәарчал ақалақь ашколқәа руак аҿы Галтәи ашколхәыҷқәа рықәгылараҿы гыршәала ашәа нарыгӡеит. Ари ахҭыс згу иалсыз даара ирацәахеит,асоциалтә даҟьақәа рҿы ацәажәарақәа ахылҿиааит.
Уи инамаданы агазеҭ "Амцахара" ажурналист Анеза Ҭарҧҳа длыҿцәажәеит Оҭар Лакрба

Аҟәа,
09 ІІІ 18
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё