АРЕПОРТАЖ
«Амцҳәаҩ даҭахуп», аха днарышьҭӡом
«Амцҳәаҩ даҭахуп», аха днарышьҭӡом

Аԥсуа ҳәынҭқарратә аҿартә театр артистцәа иахьа усура инармышьҭӡеит. С. Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр анапхгара иқәдыргыло аԥҟа-ԥҵақәа аҿар ирыдыркылом. Мызла ӡбашьа змауз азҵаара аҿартә театр аусура ианыԥшит. Актиорцәа ҿарацәа аҳәара ҟарҵоит, рҟазара амҩа рымҿаҟәарц. «Анцәа дҳамоуп, ажәлар ҳацуп, цхыраарак харҭап»- ҳәа игәыӷуеит урҭ.


Акәа, 15 ХІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё