АГӘААНАГАРА
Амиран Адлеиба иҿцәажәара
Аполитикатә -уаажәларратә хҭысқәа рзы агәаанагара

Асахьаҭыхҩы Амиран Адлеиба еснагь атәылауаҩратә позициа ҳараку аҧсуаа дыруаӡәкуп. Аполитикатә -уаажәларратә хҭысқәа рзы ихатә гәаанагара имоуп. Уажәгьы уи аахтны иҳәоит.
Шәазыӡырҩы Амиран Адлеиба иҿцәажәара

Аҟәа, 10 І 18
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё
Made on
Tilda