АРЕПОРТАЖ
Аиааира — 25! Аҟәарчаҧан иаадыртит иҭахаз аибашьцәа рбаҟа
Аиааира — 25! Аҟәарчаҧан иаадыртит иҭахаз аибашьцәа рбаҟа

Аҟәарчаԥан иаадыртит иҭахаз аибашьцәа рбаҟа. Еизаз иргәаладыршәеит урҭ рфырхаҵара. Иқәгылан ицәажәоз зегьы аиҵбыратәи абиԥара рышҟа аҳәара ҟарҵон,афырхацәа рыхьӡқәа рхамышҭырц, урҭ рхы зқәырҵаз рыԥсадгьыл ҳаҭыр ақәырҵарц. Шәахәаԥш Аҟәарчаԥан ҳтыхратә гәыԥ иҟарҵаз инеиҵыху анҵамҭа.

30 ІХ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё
Made on
Tilda