ОБЩЕСТВО
Жьҭаарамза 27-Аҧсуа бызшәа иамшуп.

Жьҭаарамза 27-Аҧсуа бызшәа иамшуп. Аҧсуа бызшәа адунеи аҿы ижәытәӡоу абызшәақәа иреиуоуп. Хылҵшьҭрала иззааигәоу Мраҭашәаратәи Кавказ иаҵанакуа–абаза, адыга, ҟабарда, аубых бызшәақәеи иареи ишьақәдыргылоит аҧсуа- адыга бызшәақәа ргәыҧ. Амилаҭтә ҩыра ашьақәгылара иалнаршеит аҧсуа бызшәеи алитературеи мҽхак дула аҿиара. Рыцҳарарахоит ҳбызшәа иаҵоу абеиара иираны иҟоу абиԥарақәа рҟынӡа иҳазнамгар. Шәахәаԥш Оксана Тапаӷәуаԥҳаи Давид Аҩыӡбеи ранҵамҭа.
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё