АРЕПОРТАЖ
Аҧсни аҧсуа жәлари аҧхьаҟатәи рҧеиҧш, адунеи атәылақәа ирыланхо ҳџьынџьуаа рҭоурыхтә ҧсадгьылахь рырхынҳәра азҵаарақәа ирылацәажәеит ҳџьынџьуааи, Аҧсны ахадарахь акандидат Алхас Кәыҵниеи реиҧылараҿы.
Аҧсни аҧсуа жәлари аҧхьаҟатәи рҧеиҧш, адунеи атәылақәа ирыланхо ҳџьынџьуаа рҭоурыхтә ҧсадгьылахь рырхынҳәра азҵаарақәа ирылацәажәеит ҳџьынџьуааи, Аҧсны ахадарахь акандидат Алхас Кәыҵниеи реиҧылараҿы.

Аҟәа, 19 ѴІІІ 2019 ш.

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё