Нанҳәамза 13, 2019 ш.
Гәылрыҧшь араион (Агәыӡера, Дранда, Ҵҟыбын) имҩаԥысит Аҧсны ахадарахь акандидат Алхас Кәыҵниеи, ахада ихаҭыҧуаҩрахь акандидат Дмитри Дбари ақыҭанхацәеи реиҧылара
Дранда
Агәыӡера
Ҵҟыбын

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё