АИНТЕРВИУ
Нодар ҴӘЫЏЬБА, асахьаҭыхҩы: «Аиҳабыс саннеилак, абри ҟасҵоит иҳәозар, ианизыҟамҵалак, аҭакԥхықәра дшақәшәо идыруазарауоуп».
Нодар ҴӘЫЏЬБА, асахьаҭыхҩы: «Аиҳабыс саннеилак, абри ҟасҵоит иҳәозар, ианизыҟамҵалак, аҭакԥхықәра дшақәшәо идыруазарауоуп».

Аҟәа, 9 ІѴ 2019 ш.

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё